مالیچه - موتورجستجوی خدمات و نیازمندی‌های مالی، وام و سرمایه‌گذاری
مالیچه - موتورجستجوی خدمات و نیازمندی‌های مالی، وام و سرمایه‌گذاری
بازاریابی پیامکی

آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ

آﻣﻮزش ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ SMS Markting

در ﮐﻨﺎر روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش وﺟﻮد دارد، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ در اﯾﺮان، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. زﯾﺮا ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ، ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺎره ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﯿﻠﺒﻮرد در ﺗﻬﺮان ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﮏ آﮔﻬﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ را ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ ﺻﺮف ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ و ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﻮﯾﺪ.

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ Markting SMS در ﻣﻘﺎﺑﻞ روش ﻫﺎی ﻣﻨﺴﻮخ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭘﺨﺶ ﺗﺮاﮐﺖ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در روزﻧﺎﻣﻪ و .. ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ، زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺨﺎﻃﺐ؛ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای او ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺎﻃﺐ و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺪف و ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺎ ﺣﻀﻮر دارد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

اس ام اس ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﯾﮏ روش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺪف و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻮد، ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻫﺪر ﻧﺪﻫﯿﺪ.

اﻣﺮوزه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮاﺳﺘﻔﺎدهﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺎﯾﺪ اﻓﺮاد ﻫﺮ روز روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را ﭼﮏ ﻧﮑﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ اس ام اس درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺧﻮد را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎزراﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اس ام اس را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ را در اوﻟﻮﯾﺖ روشﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﺮ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﮐﻤﺘﺮ از 2 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﯾﮏ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ، ﺑﻌﺪ از ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ اس ام اس ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ روشﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ، ﺗﻨﻮع در ﺷﯿﻮهﻫﺎی ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ اﻧﺒﻮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد  ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

بازاریابی پیامک

اﻧﻮاع روشﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮏ

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ارﺗﺒﺎط دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ،

وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮی را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ و او را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی داﺋﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺪف

ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪن ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ آﻣﺎر از واﺣﺪ ﻓﺮوﺷﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ ﭼﻪ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ آﻗﺎ؟

در ﭼﻪ رده ﺳﻨﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ؟

آﯾﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

ﺷﻐﻞ اﮐﺜﺮ آن ﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع روش ﻫﺎی ارﺳﺎل در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ اﻏﻠﺐ ﭼﻪ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اس ام اس را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻓﺮاز اساماس اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﻦ و ﺟﻨﺴﯿﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

ﺑﺮای  ﻣﺜﺎل اﮔﺮ آراﯾﺸﮕﺎه زﻧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﻓﺮوﺷﯽ دارﯾﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﺴﻞ و ﻫﻤﺮاه اول

ﺑﺎﻧﻮان ﭘﯿﺎﻣﮏ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﻦ و ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره، ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ و … ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺧﻮد اس ام اس ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

اﺻﻮل ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ

اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻟﺨﻮاه از اس ام اس ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ، ﺑﺎزی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎص ﺧﻮدش را دارد.

زﻣﺎن ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال را از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ، آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﻢ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ؟

اﮔﺮ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ارزش اﻓﺰودهای اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ از ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻨﺪ و از ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺎزهای و ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺑﺮای ارﺳﺎل اس ام اس اﻧﺒﻮه ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺐ در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﺻﻮﻟﯽ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﺪاوم

اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ اﺳﺖ، ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﮔﺮ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮﻧﺪ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪی اﺳﭙﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ، ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎی

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺰاﺣﻢ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻟﻐﻮ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺪون آﻧﮑﻪ

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ روشﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺪاوم و ﺗﮑﺮار ﻧﯿﺎز دارد.

ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺻﺤﯿﺢ در ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اس ام اس ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

آﻓﺮﻫﺎی وﯾﮋه ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﮏ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻤﺎره ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ارزﺷﻤﻨﺪی را ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ روز ﺗﻮﻟﺪ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺗﺒﺮﯾﮏ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ، ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﻓﺴﺖ ﻓﻮد و رﺳﺘﻮرانﻫﺎ و ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ ﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ زﻧﺪه دارﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ، ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

بازاریابی پیامک

 

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺟﺬاب ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ؟

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻓﺮﺻﺖ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺎس اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد و ﯾﺎ اس ام اس ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺷﻤﺎ را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ.

ﭘﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻤﺎس در ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.

ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻋﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﺑﺎ رد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻣﺘﻦ ﺟﺬاب در ﺣﻮزه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ  در اداﻣﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻣﺸﺐ ﺷﺎم ﻣﻬﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ رﺳﺘﻮران دورﻫﻤﯽ اﻣﺸﺐ ﻣﻨﻮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ وﯾﮋه %15 درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻬﻨﺎم ﻋﺰﯾﺰ ﺗﻮﻟﺪﺗﺎن ﻣﺒﺎرک

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﺎدﺑﺎش ﺗﻮﻟﺪﺗﺎن اﻣﺸﺐ ﺷﺎم ﻣﯿﻬﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ. رﺳﺘﻮران دورﻫﻤﯽ

ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

اﮔﺮ ﺷﻤﺎره ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﺘﻦ ﺗﻤﺎس وارد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره را ﻧﯿﺰ وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد و اﻧﺠﺎم

ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺳﺎده ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ زﻧﮓﺧﻮر ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﺤﺪود را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ وﺳﻮﺳﻪ ﺷﻮد ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وﯾﮋه را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ.

 

زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ

 

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد، زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ارﺳﺎل اس ام اس ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ روزی از ﻫﻔﺘﻪ و ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در ﺑﺎزﺧﻮرد از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺨﺎﻃﺐ دارد.

ﺗﺠﺮﺑﻪ اس ام اس ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ روزﻫﺎی اول و آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﺮاد در روزﻫﺎی اﺑﺘﺪای ﻫﻔﺘﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﮐﺎری زﯾﺎدی دارد .

در روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺘﺨﺎب زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ و آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ، اﺗﻔﺎﻗﺎ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ در روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﭘﺮرﻧﮓ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ را اﺻﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ روشﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ، ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻬﺘﺮی را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﭘﻨﻞ اس ام اس ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎ واﺣﺪ ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاز  اساماس ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﻨﻞ اس ام اس را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اس ام اس را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ. در ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ!

ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﻨﻞ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ و اﻧﺒﻮه ﭘﯿﺎﻣﮏ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﻣﺴﺪود ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺎﯾﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

 

جدیدترین مطالب و مقالات آموزشی در زمینه وام ، خدمات مالی و حقوقی را در سایت نیازمندی های مالیچه دنبال کنید .

سایت مالیچه به روزترین آگهی های خرید و فروش وام

www.malicheh.com

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاه و نظرات خود را بیان کنید.

  1. 0935****5482
    0935****5482 24 مهر 1401

    بازاریابی پیامکی یکی از قدرتمندترین فروش ها را به سایت های آرایشی یا بهداشتی داده است

دیدگاهی بنویسید

دلیل باز پرداخت