مالیچه - موتورجستجوی خدمات و نیازمندی‌های مالی، وام و سرمایه‌گذاری
مالیچه - موتورجستجوی خدمات و نیازمندی‌های مالی، وام و سرمایه‌گذاری
مالیچه

شرایط تسهیلات بانک مسکن

شرایط تسهیلات بانک مسکن

دریافت وام ﻣﺴﮑﻦ ﭘﯿﺶ از ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎل اﺧﯿﺮ، ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ.

زوﺟﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ، وام ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ از ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن را ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ، اﯾﻦ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺣﺎﻻ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﯽ درﺻﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ.

 

 

دریافت وام مسکن

 

اﻧﻮاع وام ﺧﺮﯾﺪ بانک ﻣﺴﮑﻦ

وام ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ اﻋﺘﺒﺎر اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت را دارﻧﺪ.

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ اﯾﻦ وام را ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

وام ﻣﺴﮑﻦ ﯾﮑﻢ و وام اوراق.

ﻧﻮع اول ﯾﻌﻨﯽ وام ﻣﺴﮑﻦ ﯾﮑﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ، ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از ﺗﺴﻬﯿﻼت وام ﻣﺴﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺷﺮاﯾﻂ وام ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺎﻧﻪ اوﻟﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن، ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﻮع دوم ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ، وام اوراق اﺳﺖ.

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﯾﻦ وام ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ، ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﭙﺮده ﺟﺪﯾﺪی را اﻓﺘﺘﺎح ﮐﻨﻨﺪ و ۲۱ ﻣﺎه در ﺻﻒ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

 

ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ وام ﻣﺴﮑﻦ

ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ وام ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ وامﻫﺎﺳﺖ.

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ وام ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ 18ﺳﺎل ﺗﻤﺎم داﺷﺖ و ﻣﺒﻠﻎ درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﻤﺎ در ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط را دارﯾﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ وام ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ اﻓﺮادی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت وام ﻣﺴﮑﻦ، ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺳﭙﺮده اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در واﻗﻊ ﺳﭙﺮد، ﻣﺨﺘﺺ وام اوﻟﯽ ﻫﺎﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﯾﺎ ﭼﻨﺪم از اﯾﻦ وام ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ، ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮﯾﺪ اوراق ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ وام ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

از دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ وام ﻣﺴﮑﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ، ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻮاز ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ از 15 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ارزش

رﯾﺎﻟﯽ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ از ﻣﺒﻠﻎ وام ﺑﺎﺷﺪ.

 

دریافت وام مسکن

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای اﺧﺬ وام ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ

ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ وام ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:

  1. ﮐﺎرت ﺣﺴﺎب ﯾﺎ اوراق ﺣﻖ ﺗﻘﺪم.
  2. اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ ﻣﺒﺎﯾﻌﻪﻧﺎﻣﻪ/ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی.
  3. اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﻨﺪ در اﺳﻨﺎد دﻓﺘﺮﭼﻪای ﺗﻬﯿﻪ ﮐﭙﯽ از ﺻﻔﺤﻪ اول ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت در ﺻﻮرت ﺧﺎﻟﯽﺑﻮدن ﻫﻢ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ، ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در رﻫﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
  4. اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ ﺑﻨﭽﺎق )اﮔﺮ ﻣﻠﮏ ﻧﻮﺳﺎز اﺳﺖ، اراﺋﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻨﭽﺎق اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
  5. اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ ﺻﻮرتﻣﺠﻠﺲ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ (در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ).
  6. اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ ﺗﻤﺎم ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ (اﻋﻢ از ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻧﻮﺳﺎزی، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻘﺸﻪ و … ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان از ﺷﻬﺮداری درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد).
  7. اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪاری/ دارای ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ
  8. اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﺧﺮﯾﺪار/ﺧﺮﯾﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪه/ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎناﺻﻞ و ﮐﭙﯽ وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮوش ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﮐﻞ و اﺻﻞ و اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ وﮐﯿﻞ (در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﺗﻮﺳﻂ وﮐﯿﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ).
  9. ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت.
  10. اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺮﯾﺪار.

 

ﻧﮑﺘﻪ: ﻣﻮرد ﻧﻬﻢ، ﺗﺒﺼﺮهای راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﮑﺘﻪی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﺑﺪاﻧﯿﺪ.

ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای روز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه وﮐﯿﻞ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

در واﻗﻊ ﺣﻀﻮر ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮﯾﺪار در ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

جدیدترین مطالب و مقالات آموزشی در زمینه وام ، خدمات مالی و حقوقی را در سایت نیازمندی های مالیچه دنبال کنید .

سایت مالیچه به روزترین آگهی های خرید و فروش وام

www.malicheh.com

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاه و نظرات خود را بیان کنید.

دیدگاهی بنویسید

دلیل باز پرداخت