مالیچه - موتورجستجوی خدمات و نیازمندی‌های مالی، وام و سرمایه‌گذاری
سوابق بیمه تامین اجتماعی

نحوه مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی

  مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با ثبت نام در سامانه سازمان تامین اجتماعی خدمات بسیاری به کاربران و بیمه شدگان خود ارائه می دهد. این سازمان با طراحی سامانه ای این امکان را فراهم کرده است که کاربران به صورت آنلاین از خدمات این سازمان استفاده کنند. یکی از خدماتی که سایت سازمان ارائه […]

steps of Company registration

مزایا و معایب ثبت شرکت

مقدمه سازمان ها یا شرکت ها برای آنکه بتوانند از مزایای فوق العاده ای نظیر شرکت در مزایده ها یا اخذ وام بانکی بهره مند شوند، باید اقدام به ثبت شرکت خود نمایند. این موضوع باعث می شود مزایای بی نظیری عاید یک شرکت شود. در این مقاله می خواهیم در رابطه با همین موضوع […]

پرداخت مالیات

آشنایی با نظام مالیاتی

تاریخچه پرداخت مالیات در ایران: ایران یکی از قدیمی ترین کشورهایی است که به گرفتن مالیات اقدام کرده است. برخی از تاریخ نگاران بر این باورند که تاریخچه مالیات ایران مربوط به 5000 سال قبل می شود، اما در دوره ی پادشاهی داریوش مالیات برای اولین بار تنظیم و اندازه یپرداخت آن تعیین شد. در […]

ضامن وام کیست

ضامن وام کیست؟

ضامن وام کیست؟ ضامن وام به چه کسی گفته می‌شود؟ چرا بانک ها بابت وام، درخواست ضامن می‌کنند؟ ضامن وام باید چه شرایطی داشته باشد؟ برای هر وام چه تعداد ضامن موردنیاز است؟ آیا برای دریافت هر نوع وامی داشتن ضامن ضروری است؟ از کجا یک ضامن معتبر برای وام خود پیدا کنیم؟ این‌ها سؤالاتی […]

مالیات

مزایا و معایب خرید و فروش وام

مزایا و معایب خرید و فروش وام چرا به سمت خرید و فروش وام برویم ؟ وام یکی از محبوب‌ترین تسهیلاتی است که از سوی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به متقاضیان آن‌ها ارائه می‌شود. وام ها در انواع متداول خود نظیر وام ازدواج، وام خرید کالا و خودرو، وام مسکن ، وام […]

وام مسکن

شرایط دریافت وام مسکن

شرایط دریافت تسهیلات وام بانک مسکن   بانک مسکن در حال حاضر وام‌ های جامع حمایتی با سود ۴ درصد دارد که در سایت رسمی سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن www.saman.Mrud.ir  می توانید برای ثبت نام و پیگیری و دیدن این طرح‌ها اقدام کنید. طرح‌های حمایتی بانک مسکن در حال حاضر عبارت‌اند از: تسهیلات کمک […]

وام بانک رسالت

شرایط وام بدون بهره بانک رسالت

شرایط وام بدون بهره بانک رسالت بانک رسالت وام بدون بهره می‌دهد، این بانک فقط ۲ درصد به عنوان کارمزد دریافت می‌کند. شما باید در این بانک سپرده گذاری کنید و بر اساس سپرده‌ی شما وام بگیرید مزیت این وام این است شما اقساط آن را تعیین می‌کنید. اما وام بدون بهره بانک رسالت را […]

مالیچه

شرایط تسهیلات بانک مسکن

شرایط تسهیلات بانک مسکن دریافت وام ﻣﺴﮑﻦ ﭘﯿﺶ از ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎل اﺧﯿﺮ، ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ. زوﺟﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ، وام ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ از ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن را ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ […]

مالیچه

وام مسکن روستایی

وام ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ، درﺧﺼﻮص آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ داد. در ﭘﯽ دﺳﺘﻮر رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ وام 200 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ۵ درﺻﺪ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت در روز ۵ ﻣﺮدادﻣﺎه 1401ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ در ﺣﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ […]

بازاریابی پیامکی

آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ

آﻣﻮزش ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ SMS Markting در ﮐﻨﺎر روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش وﺟﻮد دارد، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ در اﯾﺮان، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. زﯾﺮا ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ. ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ، ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺎره ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﯿﻠﺒﻮرد در ﺗﻬﺮان ﯾﺎ […]

دلیل باز پرداخت

هر روزتان نوروز       نوروزتان پیروز 

[ فقط تا 13 فروردین ]

90% تخفیف ثبت آگهی

کد تخفیف:  eidi402

nowrouz