مالیچه - موتورجستجوی خدمات و نیازمندی‌های مالی، وام و سرمایه‌گذاری
مالیچه - موتورجستجوی خدمات و نیازمندی‌های مالی، وام و سرمایه‌گذاری
مالیچه

معرفی تسهیلات بانک ملت

در این نوشته قصد داریم در خصوص انواع طرح های تسهیلاتی بانک ملت صحبت کنیم و طرح ها را برای شما معرفی کنیم .

 

 

 

تسهیلات ملت
تسهیلات ملت

 

ﻃﺮح ﺷﺎﯾﺎن

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ، در راﺳﺘﺎی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻞ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺤﻮری، ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﯾﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮده، ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ، در ﻗﺒﺎل ﻣﻌﺪل ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ﺟﺎری ﻋﺎدی ﺑﺎ/ﺑﺪون دﺳﺘﻪ ﭼﮏ ﯾﺎ ﺳﭙﺮده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻋﺎدی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺣﺴﺎب ﺧﻮد، ﺑﻪ ﺷﺮط اﺣﺮاز اﻫﻠﯿﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻋﺘﺒﺎری و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻗﺒﺎل وﺛﺎﯾﻖ و ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات از اوﻟﻮﯾﺖ درﯾﺎﻓﺖ

ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻋﺎدی ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻃﺮح ﺷﺎﯾﺎن

اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ) ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺎه اﻧﺘﻈﺎر( اﻣﮑﺎن ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺗﺪرﯾﺠﯽ

اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﺪل ﺣﺴﺎب اﻣﮑﺎن ﺻﺪور ﭼﮏ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ

اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﺎ 60 ﻣﺎه

اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻓﺮاد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻬﺎن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ

ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻃﺮح ﺷﺎﯾﺎن

اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ:

ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎب ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺮح ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻬﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻓﺮاد ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ:

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎب ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺮح ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ

درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺷﺎﯾﺎن

ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼتاز %8 ﺗﺎ %18

ﻣﺪت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺣﺪاﮐﺜﺮ 60 ﻣﺎه

ﻣﺪت ﺳﭙﺮدهﮔﺬاریﺣﺪاﻗﻞ 1 ﻣﺎه و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 12 ﻣﺎه

ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری100 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاریﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ 3.5 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻘﻒ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت100 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

 

ﺳﻘﻒ ﻓﺮدی ﺗﺴﻬﯿﻼت(ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺪل ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺘﺮی)

 

ﺗﺎ 2 ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﺪل ﺣﺴﺎب و ﺳﻘﻒ ﺗﺴﻬﯿﻼت 5 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل:

 

– 3 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺣﺎﻟﺖ وارﯾﺰ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﺻﺪور ﭼﮏﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ

 

– 2 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺪور ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری

 

پرداخت اقساط بانک ملت
پرداخت اقساط بانک ملت

ﻧﺤﻮه ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط

 

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی زﯾﺮ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرتﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 

-ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری

– ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ – ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﻼس

– ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ

– ﺧﻮد ﭘﺮداز (ATM)

– ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻠﻔﻨﺒﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ

– ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ (CRS)

– ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﺎم ﻣﻠﺖ

– ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﮑﻪ

 

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎب ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ وﯾﮋه

 

ﺣﺴﺎب ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان اﻓﺘﺘﺎح و وﺟﻮه ﺗﻮدﯾﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب را ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺗﻮدﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮه و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮارداد ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﻣﻨﻌﻘﺪه ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺗﻮدﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻪ ﺻﻮرتﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻧﺤﻮه اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ وﯾﮋه

ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺣﺴﺎب ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﺿﻤﻦ آﮔﺎﻫﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺴﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ و ﻗﺮارداد ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ از ﻣﺤﻞ وﺟﻮه ﺧﻮد ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻮردﻧﻈﺮ وام اﻋﻄﺎ ﺷﻮد.

ﻣﺰاﯾﺎی ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ وﯾﮋه

– ﻣﺸﺎرﮐﺖ دراﻣﻮر ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ و ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ

– اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﮔﺎن، در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ

– ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ در اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺎزی، ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ و…

– اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ وﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ

– در ﺻﻮرت ﺑﺮﮔﺰاری ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﭘﺲ اﻧﺪاز، اﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ در ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺟﻮاﯾﺰ

– اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه، از ﻣﺤﻞ وﺟﻮه واﮔﺬارﺷﺪه – اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﻣﻌﺮﻓﯿﻨﺎﻣﻪ و اﺧﺬ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ – ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﮔﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

– اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت، ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط، ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

– ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ

– اﻧﺠﺎم ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ درﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ واﮔﺬارﻧﺪه وﺟﻮه

 

ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ وﯾﮋه

 

ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﺑﺮای اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﭘﺲ اﻧﺪاز وﯾﮋه 20.000.000 رﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎب ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻧﮑﺘﻪ: ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری( 20.000.000) رﯾﺎل)در ﺣﺴﺎب ﻣﺴﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎزاد ﺑﺮ آن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻄﺎء ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

– ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻄﺎء ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ از ﻣﺤﻞ ﻫﺮ ﺣﺴﺎب ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ وﯾﮋه 10.000.000 رﯾﺎل و ﻣﺪت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ آن ﺣﺪاﮐﺜﺮ 5ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

– اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه، از ﻣﺤﻞ وﺟﻮه واﮔﺬار ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ وﯾﮋه ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ،

ﺑﻼاﺷﮑﺎل اﺳﺖ.

 

– اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻧﻔﺮادی/ اﺷﺘﺮاﮐﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

– درﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ واﮔﺬارﻧﺪه وﺟﻮه، اﻣﮑﺎن اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺎب ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ وﯾﮋه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺷﺨﺎص ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮی واﮔﺬارﻧﺪه وﺟﻮه ﺑﻪ

اﺷﺨﺎص ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.

 

– از وﺟﻮه واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ وﯾﮋه ﻫﻤﻮاره ﻣﻌﺎدل ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻋﻄﺎ ﺷﻮد)ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺎدر

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ( ﻣﺴﺪود و ﻣﺎزاد آن ﺗﻮﺳﻂ واﮔﺬارﻧﺪه وﺟﻮه ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

– دارﻧﺪه ﺣﺴﺎب ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ وﯾﮋه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮارداد ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ، ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان وﺛﺎﯾﻖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ و از ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل اﻋﻄﺎی

ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ از اﯾﻦ ﺣﺴﺎب، وﺛﺎﯾﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان وﺛﺎﯾﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﺧﺬ وﺛﯿﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎﺑﻊ

ﺿﻮاﺑﻂ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

– ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮارداد ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی وﺻﻮل اﻗﺴﺎط ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﻫﺎی اﻋﻄﺎﯾﯽ و ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺑﻮط را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد ﻟﯿﮑﻦ در ﻫﺮﺣﺎل اﺳﺘﺮداد وﺟﻮه واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ وﯾﮋه ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﻫﺎی اﻋﻄﺎ ﺷﺪه ﺑﻮده و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

– درﺻﻮرت ﻟﺤﺎظ ﺷﺪن در ﻗﺮارداد ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ، ﻣﺒﺎﻟﻎ وﺻﻮﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺑﺖ اﻗﺴﺎط ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪﻫﺎی اﻋﻄﺎ ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ واﮔﺬارﻧﺪه وﺟﻮه، ﻣﺠﺪدا ﻗﺎﺑﻞ

ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

– ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ وﯾﮋه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ، ﮐﺎرﻣﺰدی ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آن در ﻗﺮارداد ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮی و ﺑﺎﻧﮏ

درج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﺧﺬ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻧﮑﺘﻪ

ﮐﺎرﻣﺰد ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ، ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ و واﮔﺬارﻧﺪه وﺟﻮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ، از واﮔﺬارﻧﺪه وﺟﻮه ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎ از ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ

ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه اﺧﺬ ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﺎرﻣﺰد ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

– در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه واﮔﺬارﻧﺪه وﺟﻮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

– در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ واﮔﺬارﻧﺪه وﺟﻮه، اﻣﮑﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻣﺎﻧﺪن وی ﻧﺰد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

جدیدترین مطالب و مقالات آموزشی در زمینه وام ، خدمات مالی و حقوقی را در سایت نیازمندی های مالیچه دنبال کنید .

سایت مالیچه به روزترین آگهی های خرید و فروش وام

www.malicheh.com

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاه و نظرات خود را بیان کنید.

  1. 0935****5482
    0935****5482 24 مهر 1401

    میتوان از بانک ملت تسهیلات خیلی خوبی را دریافت کرد و امکانات این بانک خیلی به افراد کمک می‌کند و همچنین یکی از بهترین طرح های آن طرح شایان است

دیدگاهی بنویسید

دلیل باز پرداخت

هر روزتان نوروز       نوروزتان پیروز 

[ فقط تا 13 فروردین ]

90% تخفیف ثبت آگهی

کد تخفیف:  eidi402

nowrouz