مالیچه - موتورجستجوی خدمات و نیازمندی‌های مالی، وام و سرمایه‌گذاری

بایگانی‌های آموزشی -

۰ تا ۱۰۰ شرایط دریافت وام بدون ضامن بانک‌ها در سال ۱۴۰۲

وام بدون ضامن ازجمله وام‌هایی است که در مورد آن از ما سوال می‌شود. چرا که در این دوران پر تورم کمتر کسی است که با مشکل کمبود نقدینگی روبرو نشده باشد، اما معمولا سختی‌ها و مشقت‌های پیداکردن ضامن آنها را از پیگیری دریافت تسهیلات منصرف کرده است. همانطور که از اسم این وام پیدا […]

بازاریابی پیامکی

آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ

آﻣﻮزش ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ SMS Markting در ﮐﻨﺎر روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش وﺟﻮد دارد، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ در اﯾﺮان، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. زﯾﺮا ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ. ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ، ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺎره ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﯿﻠﺒﻮرد در ﺗﻬﺮان ﯾﺎ […]

آموزشی
مطالب آموزشی

دلیل باز پرداخت