مالیچه - موتورجستجو خدمات و نیازمندی های مالی، وام و سرمایه گذاری

بایگانی‌های آموزشی -

شرایط دریافت وام بدون ضامن بانک‌ها

صفر تا صد شرایط دریافت وام بدون ضامن بانک‌ها در سال 1401

هر فردی در مرحله‌ای از زندگی خود با مشکلات و کاغذبازی‌های پیچیده دریافت وام مواجه شده‌است. در سال گذشته با دستور رئیس‌جمهور شرایط دریافت وام بدون ضامن بانک‌ها فراهم شد. با گسترش روزافزون مشکلات اقتصادی، به‌خصوص در اقشار کم‌درآمد جامعه درخواست برای دریافت وام بیش از گذشته رشد کرده‌است. بر همین اساس بانک‌ها طبق قانون […]

انواع ضامن برای وام

انواع ضامن برای وام مقدمه همواره افراد در طول زندگی خود، بار ها از بانک، طلب وام می کنند. بانک ها برای تضمین اینکه افراد وجوه پرداخت شده را بازپس دهند، از آن ها می خواهد که ضامن معرفی کنند. ضامن ها، اشخاصی می باشند ( حقیقی یا حقوقی ) که در صورت عدم توانایی […]

بازاریابی پیامکی

آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ

آﻣﻮزش ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ SMS Markting در ﮐﻨﺎر روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش وﺟﻮد دارد، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ در اﯾﺮان، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. زﯾﺮا ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ. ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ، ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺎره ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﯿﻠﺒﻮرد در ﺗﻬﺮان ﯾﺎ […]

آموزشی
مطالب آموزشی

دلیل باز پرداخت

مشاوره جهت گرفتن تسهیلات بانکی و انواع تسهیلات آزاد

مشاوره گرفتن تسهیلات

فرم زیر را تکمیل نمایید تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند: