مالیچه - موتورجستجوی خدمات و نیازمندی‌های مالی، وام و سرمایه‌گذاری
مالیات

مزایا و معایب خرید و فروش وام

مزایا و معایب خرید و فروش وام چرا به سمت خرید و فروش وام برویم ؟ وام یکی از محبوب‌ترین تسهیلاتی است که از سوی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به متقاضیان آن‌ها ارائه می‌شود. وام ها در انواع متداول خود نظیر وام ازدواج، وام خرید کالا و خودرو، وام مسکن ، وام […]

مالیچه

ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش وام

  ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش وام ﻗﺮاردادی دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻮده، ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ .درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه وام ﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺖ، و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺻﺎﺣﺐ و ﻓﺮوﺷﻨﺪه وام ،ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺮار داد ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ و واﮔﺬاری اﻣﺘﯿﺎز وام اﺳﺖ . ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻗﺮار داد درج ﺷﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺮوزه […]

دلیل باز پرداخت

هر روزتان نوروز       نوروزتان پیروز 

[ فقط تا 13 فروردین ]

90% تخفیف ثبت آگهی

کد تخفیف:  eidi402

nowrouz