مالیچه - موتورجستجوی خدمات و نیازمندی‌های مالی، وام و سرمایه‌گذاری
مالیچه

شرایط تسهیلات بانک مسکن

شرایط تسهیلات بانک مسکن دریافت وام ﻣﺴﮑﻦ ﭘﯿﺶ از ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎل اﺧﯿﺮ، ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ. زوﺟﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ، وام ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ از ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن را ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ […]

مالیچه

وام مسکن روستایی

وام ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ، درﺧﺼﻮص آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ داد. در ﭘﯽ دﺳﺘﻮر رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ وام 200 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ۵ درﺻﺪ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت در روز ۵ ﻣﺮدادﻣﺎه 1401ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ در ﺣﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ […]

مالیچه

معرفی تسهیلات بانک ملت

در این نوشته قصد داریم در خصوص انواع طرح های تسهیلاتی بانک ملت صحبت کنیم و طرح ها را برای شما معرفی کنیم .         ﻃﺮح ﺷﺎﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ، در راﺳﺘﺎی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻞ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺤﻮری، ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﯾﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮده، ﮐﻪ در اﯾﻦ […]

دلیل باز پرداخت