مالیچه - موتورجستجوی خدمات و نیازمندی‌های مالی، وام و سرمایه‌گذاری
وام بانک رسالت

شرایط وام بدون بهره بانک رسالت

شرایط وام بدون بهره بانک رسالت بانک رسالت وام بدون بهره می‌دهد، این بانک فقط ۲ درصد به عنوان کارمزد دریافت می‌کند. شما باید در این بانک سپرده گذاری کنید و بر اساس سپرده‌ی شما وام بگیرید مزیت این وام این است شما اقساط آن را تعیین می‌کنید. اما وام بدون بهره بانک رسالت را […]

مالیچه

شرایط تسهیلات بانک مسکن

شرایط تسهیلات بانک مسکن دریافت وام ﻣﺴﮑﻦ ﭘﯿﺶ از ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎل اﺧﯿﺮ، ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ. زوﺟﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ، وام ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ از ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن را ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ […]

مالیچه

وام مسکن روستایی

وام ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ، درﺧﺼﻮص آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ داد. در ﭘﯽ دﺳﺘﻮر رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ وام 200 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ۵ درﺻﺪ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت در روز ۵ ﻣﺮدادﻣﺎه 1401ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ در ﺣﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ […]

مالیچه

معرفی تسهیلات بانک ملت

در این نوشته قصد داریم در خصوص انواع طرح های تسهیلاتی بانک ملت صحبت کنیم و طرح ها را برای شما معرفی کنیم .         ﻃﺮح ﺷﺎﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ، در راﺳﺘﺎی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻞ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺤﻮری، ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﯾﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮده، ﮐﻪ در اﯾﻦ […]

مالیچه

چطور بدون ضامن وام بگیریم؟ – آپدیت 1401

متاسفانه شرایط دریافت تسهیلات بانکی برای مردم بسیار سخت و پیچیده است…  و برای دریافت یک وام بانکی ناچیز نیاز به گذر از مراحل زیادی وجود دارد! همین مسئله باعث شده تا اکثر متقاضیان در ابتدای مسیر پشیمان شوند و از خیر وام بانکی بگذرند. در ادامه قصد داریم تا شرایط دریافت وام بدون ضامن […]

دلیل باز پرداخت

هر روزتان نوروز       نوروزتان پیروز 

[ فقط تا 13 فروردین ]

90% تخفیف ثبت آگهی

کد تخفیف:  eidi402

nowrouz