مالیچه - موتورجستجوی خدمات و نیازمندی‌های مالی، وام و سرمایه‌گذاری
مالیچه

وام مسکن روستایی

وام ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ، درﺧﺼﻮص آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ داد. در ﭘﯽ دﺳﺘﻮر رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ وام 200 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ۵ درﺻﺪ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت در روز ۵ ﻣﺮدادﻣﺎه 1401ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ در ﺣﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ […]

دلیل باز پرداخت